11/Sv. 031

HR

Službeni list Europske unije

10


21996D0523(04)


L 124/16

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

04.03.1996.


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 14/96

od 4. ožujka 1996.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je prilagođen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegov članak 98.,

budući da je Prilog II. Sporazumu izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 13/95 (1);

budući da Direktivu Komisije 95/42/EZ od 19. srpnja 1995. o izmjeni Direktive 93/102/EZ o usklađivanju zakonodavstava država članica o označivanju, predstavljanju i reklamiranju prehrambenih proizvoda za prodaju krajnjem potrošaču (2) treba unijeti u Sporazum,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

U točku 18. (Direktiva Vijeća 79/112/EEZ) u poglavlju XII. Priloga II. Sporazumu dodaje se sljedeća alineja:

„—

395 L 0042: Direktiva Komisije 95/42/EZ od 19. srpnja 1995. (SL L 182, 2.8.1995., str. 20.).”

Članak 2.

Tekstovi Direktive 95/42/EZ na islandskom i norveškom jeziku, koji su priloženi odnosnim jezičnim inačicama ove Odluke, vjerodostojni su.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 1996., pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a.

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europskih zajednica.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. ožujka 1996.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

P. BENAVIDES


(1)  SL L 83, 13.4.1995., str. 45.

(2)  SL L 182, 2.8.1995., str. 20.