11.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/18


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 17 januari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Köln – Tyskland) – Förfarande som anhängiggjorts av Klaus Manuel Maria Brisch

(Mål C-102/18) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Civilrättsligt samarbete - Förordning (EU) nr 650/2012 - Artikel 65.2 - Europeiskt arvsintyg - Ansökan om arvsintyg - Genomförandeförordning (EU) nr 1329/2014 - Fråga huruvida det är obligatoriskt eller fakultativt att använda det formulär som införts enligt artikel 1.4 i genomförandeförordning nr 1329/2014))

(2019/C 93/23)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Köln

Part i det nationella målet

Sökande: Klaus Manuel Maria Brisch

Domslut

Artikel 65.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg och artikel 1.4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1329/2014 av den 9 december 2014 om införande av de formulär som avses i förordning nr 650/2012 ska tolkas så, att det i samband med en ansökan om ett europeiskt arvsintyg i den mening som avses i artikel 65.2 i förordning nr 650/2012 är fakultativt att använda formulär IV i bilaga 4 till genomförandeförordning nr 1329/2014.


(1)  EUT C 142, 23.4.2018.