12.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 235/9


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 190/2019

z 10. júla 2019,

ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) a príloha XIX (Ochrana spotrebiteľa) k Dohode o EHP [2019/1402]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Prílohy IX a XIX k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha IX k Dohode o EHP sa mení takto:

Za bod 31k [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/751] sa vkladá tento text:

„31l.

32016 R 1011: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 1).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

Bez ohľadu na ustanovenia protokolu 1 k tejto dohode a ak sa v tejto dohode nestanovuje inak, pod výrazom' ‚členské štáty‘ a ‚príslušné orgány‘ vo všetkých gramatických tvaroch sa okrem významu v nariadení rozumejú aj štáty EZVO, resp. ich príslušné orgány v príslušnom gramatickom tvare.

b)

V článku 46 ods. 4 druhom pododseku, článku 46 ods. 10 v treťom pododseku a článku 46 ods. 11 v prvom pododseku sa za slovo ‚ESMA‘ vkladajú slová ‚alebo prípadne Dozorný úrad EZVO‘.

c)

V článku 46 ods. 10 sa slová ‚právom Únie‘ nahrádzajú slovami ‚ustanoveniami Dohody o EHP‘.

d)

Pokiaľ ide o štáty EZVO, v článku 47 ods. 1 sa za slovo ‚ESMA‘ vkladajú slová ‚a Dozorným úradom EZVO‘.

e)

V článku 48 ods. 3 sa slová ‚práve Únie‘ nahrádzajú slovami ‚Dohode o EHP‘.“

Článok 2

V bode 7h (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES) prílohy XIX k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1011: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 1).“

Článok 3

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/1011 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júla 2019 alebo dňom nasledujúcim po doručení posledného oznámenia Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1), podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júla 2019

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gunnar PÁLSSON


(1)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky boli oznámené.