2.3.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 73/20


Wniosek o upoważnienie do dokonania zajęcia złożony w dniu 12 stycznia 2015 r. – La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL/Komisja Europejska.

(Sprawa C-1/15 SA)

(2015/C 073/27)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL (przedstawiciel: adwokat J. Steyt)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

uznanie niniejszego wniosku za dopuszczalny i zasadny;

w konsekwencji:

tytułem żądania głównego, upoważnienie skarżącej do utrzymania i kontynuowania zajęcia już dokonanego oraz do dokonania kolejnych zajęć na mieniu Unii Europejskiej/Komisji Europejskiej w postaci wszelkich kwot, środków pieniężnych, papierów wartościowych lub przedmiotów, które posiada lub będzie posiadać, jest lub będzie dłużna, a należnych na jakiejkolwiek podstawie i z jakiegokolwiek tytułu Demokratycznej Republice Konga;

tytułem żądania ewentualnego, upoważnienie skarżącej do utrzymania i kontynuowania zajęcia już dokonanego oraz do dokonania kolejnych zajęć na mieniu Unii Europejskiej/Komisji Europejskiej w postaci wszelkich kwot, środków pieniężnych, papierów wartościowych lub przedmiotów, które posiada lub będzie posiadać, jest lub będzie dłużna, należnych z tytułu umowy prawa prywatnego Demokratycznej Republice Konga;

w każdym przypadku:

obciążenie Unii Europejskiej wszystkimi kosztami postępowania.