2.3.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 73/20


12. jaanuaril 2015 esitatud taotlus anda luba vara arestimiseks – La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-1/15 SA)

(2015/C 073/27)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL (esindaja: advokaat J. Steyt)

Kostja: Euroopa Komisjon

Väited ja peamised argumendid

tunnistada käesolev hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

Sellest tulenevalt:

esimese võimalusena anda hagejale luba viia lõpule käimasolev arestimismenetlus ja viia edaspidi läbi arestimismenetlusi Euroopa Liidu/Euroopa Komisjoni valduses olevate või olema saavate kõikide rahasummade, väärtpaberite või mis tahes esemete suhtes, mille ta võlgneb või saab võlgnema või mis kuuluvad või tuleb mis tahes õiguslikul alusel üle anda Congo Demokraatlikule Vabariigile;

teise võimalusena anda hagejale luba viia lõpule käimasolev arestimismenetlus ja viia edaspidi läbi arestimismenetlusi Euroopa Liidu/Euroopa Komisjoni valduses olevate või olema saavate kõikide rahasummade, väärtpaberite või mis tahes esemete suhtes, mille ta võlgneb või saab võlgnema või mis kuuluvad või tuleb eraõigusliku lepingu alusel üle anda Congo Demokraatlikule Vabariigile;

Igal juhul:

mõista kõik menetluse kulud välja Euroopa Liidult.