2.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 73/20


Молба за разрешение за налагане на запор, подадена на 12 януари 2015 г. — La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL/Европейска комисия

(Дело C-1/15 SA)

(2015/C 073/27)

Език на производството: френски

Страни

Молител: La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL (представител: J. Steyt, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Искания на молителя

да се обяви настоящата молба за допустима и основателна,

след което:

като главно искане да се разреши на молителя да се запази и продължи изпълнението на вече наложените запори и да се наложат други запори върху всички, държани от Европейския съюз/Европейската комисия суми, парични средства, ценности и всякакви предмети, които има или ще има, които дължи или ще дължи, които принадлежат или следва да бъдат предадени на някакво основание и поради някаква причина на Демократична република Конго,

при условията на евентуалност да се разреши на молителя да се запази и продължи изпълнението на вече наложените запори и да се наложат други запори върху всички, държани от Европейския съюз/Европейската комисия суми, парични средства, ценности и всякакви предмети, които има или ще има, които дължи или ще дължи, които принадлежат или следва да бъдат предадени по частноправен договор на Демократична република Конго,

във всички случаи:

да се осъди Европейския съюз да поеме всички разходи и съдебни разноски.