ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.072.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 72

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
20. maaliskuu 2010


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2010/23/EU, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2010, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen petosalttiiden palvelujen suorituksiin vapaaehtoisesti ja tilapäisesti sovellettavan käännetyn verovelvollisuuden osalta

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 234/2010, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2010, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 tietyistä yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla

3

 

 

Komission asetus (EU) N:o 235/2010, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

13

 

 

Komission asetus (EU) N:o 236/2010, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2010, asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

15

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2010/19/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2010, neuvoston direktiivin 91/226/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tiettyihin luokkiin kuuluvien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen roiskeenestojärjestelmiin liittyvän tekniikan kehitykseen (1)

17

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/166/EU

 

*

Komission päätös, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2010, aluksilla tarjottavissa matkaviestintäpalveluissa (MCV-palveluissa) käytettäviä radiotaajuuksia koskevien käyttöehtojen yhdenmukaistamisesta Euroopan unionissa (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1644)  (1)

38

 

 

SUOSITUKSET

 

 

2010/167/EU

 

*

Komission suositus, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2010, aluksilla tarjottaviin matkaviestintäpalveluihin (MCV-palveluihin) tarvittavia järjestelmiä koskevista valtuutuksista (1)

42

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.