25.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 186/27


Talan väckt den 28 mars 2011 — Transports Schiocchet — Excursions mot rådet och kommissionen

(Mål T-203/11)

2011/C 186/51

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Transports Schiocchet — Excursions (Beuvillers, Frankrike) (ombud: advokaten É. Deshoulières)

Svarande: Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förplikta Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen att solidariskt ersätta SARL Transport Schiocchet — Excursions för den skada som bolaget lidit, vilken uppgår till 8 372 483 euro,

fastställa att lagstadgad dröjsmålsränta ska utgå på det härvid beviljade skadeståndet från det att Europeiska kommissionen delgavs talan om skadestånd,

förplikta Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen att ersätta sökandens rättegångskostnader med stöd av artikel 87 i tribunalens rättegångsregler.

Grunder och huvudargument

Till stöd för talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Den första grunden. Åsidosättande av rätten att få sin sak prövad i domstol och särskilt skyldigheten för Europeiska unionens organ att tillhandahålla effektiva rättsmedel för det fall enskildas rättigheter åsidosätts genom Europeiska unionens lagstiftning. Sökanden har åberopat dels avsaknaden av sanktionsmöjligheter gentemot medlemsstater och transportföretag som inte iakttar det förfarande för tillståndsprövning som införts genom rådets förordning (EEG) nr 684/92, och dels avsaknaden av bestämmelser om skadestånd för transportföretag som följer detta tillståndsförfarande.

2.

Den andra grunden. Åsidosättande av artiklarna 94–96 FEUF på grund av att kommissionen var skyldig att säkerställa en korrekt tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 684/92 (1), att på ett effektivt sätt ingripa mot de aktörer som inte följer det förfarande för tillståndsprövning som införts genom förordningen och få den diskriminering som följer av tillämpningen av förordningen att upphöra. Sökanden har gjort gällande att kommissionen inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att verkställa den aktuella förordningen, trots att sökanden ingett flera klagomål genom vilka kommissionen erhållit kännedom om de aktuella förhållandena. Svarandens underlåtelse att vidta åtgärder, trots att den faktiskt hade kännedom om den situation som innebär skada för sökanden, utgör ett allvarligt och uppenbart fördragsbrott som består i en tillräckligt klar överträdelse av artiklarna 94–96 FEUF.


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 684/92 av den 16 mars 1992 om gemensamma regler för internationell persontransport med buss (EGT L 74, s. 1; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 117).