25.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 186/27


Acțiune introdusă la 28 martie 2011 — Transports Schiocchet — Excursions/Consiliul și Comisia

(Cauza T-203/11)

2011/C 186/51

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Transports Schiocchet — Excursions (Beuvillers, Franța) (reprezentant: É. Deshoulières, avocat)

Pârâți: Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

obligarea în solidar a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene la plata despăgubirilor către SARL Transport Schiocchet — Excursions ca urmare a prejudiciului suferit de reclamantă, în cuantum de 8 372 483 de euro;

declararea faptului că sumei astfel acordate i se va aplica dobânda legală de la data notificării acțiunii prealabile în despăgubire Comisiei Europene;

obligarea Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă, în temeiul articolului 87 din Regulamentul de procedură al Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă două motive.

1.

Primul motiv întemeiat pe încălcarea dreptului de a fi ascultat de o instanță și în special a obligației organelor Uniunii Europene de a prevedea posibilitatea unei căi de atac eficiente în caz de încălcare a drepturilor recunoscute particularilor de legislația Uniunii Europene. Reclamanta evocă absența, pe de o parte, a unei sancțiuni împotriva statelor membre și a transportatorilor care nu sunt dispuși să respecte procedura de autorizare instituită de Regulamentul (CEE) nr. 684/92 al Consiliului și, pe de altă parte, a regimului de compensare în beneficiul transportatorilor care se supun acestei proceduri de autorizare.

2.

Al doilea motiv întemeiat pe încălcarea articolelor 94-96 TFUE în măsura în care Comisia ar fi fost obligată să verifice corecta aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 684/92 al Consiliului (1), să depisteze în mod eficace operatorii care nu s-au supus regimului de autorizare prevăzut de regulament și să pună capăt discriminărilor rezultate din aplicarea regulamentului. Reclamanta face referire la neadoptarea unor măsuri necesare de Comisie privind punerea în aplicare a regulamentului în discuție în pofida mai multor plângeri depuse de reclamantă prin care s-a adus la cunoștința Comisiei această situație. Inacțiunea pârâtei deși aceasta cunoștea în mod efectiv situația cauzatoare de prejudicii în privința reclamantei ar constitui o neîndeplinire gravă a obligațiilor generatoare a unei încălcări suficient de grave a articolelor 94-96 TFUE.


(1)  Regulamentul (CEE) nr. 684/92 al Consiliului din 16 martie 1992 privind normele comune pentru transportul internațional de călători cu autocarul și autobuzul (JO L 74, p. 1, Ediție specială 06/vol. 2, p. 34)