25.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 186/27


Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Marzu 2011 — Transports Schiocchet — Excursions vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni

(Kawża T-203/11)

2011/C 186/51

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Transports Schiocchet — Excursions (Beuvillers, Franza) (rappreżentant: É. Deshoulières, avukat)

Konvenuti: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tikkundanna lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u lill-Kummissjoni Ewropea in solidum għall-kumpens tad-danni subiti minn SARL Transport Schiocchet — Excursions, li jammontaw għal EUR 8 372 483;

tiddikjara u tiddeċiedi li l-ammonti hekk allokati għandhom jitħallsu bl-interessi bir-rata legali min-notifika tat-talba preliminari għal kumpens lill-Kummissjoni Ewropea;

tikkundanna lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u lill-Kummissjoni Ewropea għall-ispejjeż sostnuti mir-rikorrenti, abbażi tal-Artikolu 87 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka żewġ motivi.

(1)

L-ewwel motiv huwa bbażat fuq il-ksur tad-dritt għal smigħ quddiem qorti u b’mod partikolari tal-obbligu tal-korpi tal-Unjoni Ewropea li jipprovdu għall-possibbiltà ta’ rimedju effettiv f’każ ta’ ksur tad-drittijiet rikonoxxuti favur individwi mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Ir-rikorrenti ssemmi n-nuqqas, minn naħa, ta’ sanzjoni kontra l-Istati Membri u t-trasportaturi li ma jkunux iridu josservaw il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni stabbilita bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 684/92, u min-naħa l-oħra, tas-sistema ta’ kumpens favur it-trasportaturi li josservaw din il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni.

(2)

It-tieni motiv huwa bbażat fuq il-ksur tal-Artikoli 94 sa 96 TFUE sa fejn il-Kummissjoni kienet obbligata tivverifika l-applikazzjoni korretta tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 684/92 (1), taqbad b’mod effettiv lill-operaturi li ma josservawx is-sistema ta’ awtorizzazzjoni prevista mir-regolament u twaqqaf id-diskriminazzjoni li tirriżulta mill-applikazzjoni tar-regolament. Ir-rikorrenti tirreferi għan-nuqqas tal-Kummissjoni li tadotta miżuri neċessarji fir-rigward tal-eżekuzzjoni tar-regolament inkwistjoni minkejja d-diversi ilmenti li ressqet ir-rikorrenti li juru li l-Kummissjoni kienet taf bis-sitwazzjoni. Dan in-nuqqas ta’ azzjoni min-naħa tal-konvenuta minkejja li kienet taf effettivament bis-sitwazzjoni dannuża għar-rikorrenti jikkostitwixxi nuqqas gravi u manifest li jagħti lok għal ksur suffiċjentement serju tal-Artikoli 94 sa 96 TFUE.


(1)  Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 684/92, tas-16 ta’ Marzu 1992, dwar regoli komuni għat-trasport internazzjonali ta’ passiġġieri bil-coach u bix-xarabank (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 6, Vol. 1, p. 306).