25.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 186/27


2011. március 28-án benyújtott kereset — Transports Schiocchet — Excursions kontra Tanács és Bizottság

(T-203/11. sz. ügy)

2011/C 186/51

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Transports Schiocchet — Excursions (Beuvillers, Franciaország) (képviselő: É. Deshoulières ügyvéd)

Alperesek: az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

kötelezze egyetemlegesen az Európai Unió Tanácsát és az Európai Bizottságot az SARL Transports Schiocchet — Excursions-t ért 8 372 483 euró összegű kár megtérítésére;

mondja ki, hogy a kártérítésként fizetendő összeget törvényes mértékű kamat terheli a kártérítési iránti előzetes kérelemnek a Bizottsággal való közlése időpontjától;

a Törvényszék eljárási szabályzata 87. cikkének alapján kötelezze az Európai Unió Tanácsát és az Európai Bizottságot a felperes költségei viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap a bíróság általi meghallgatáshoz való jog megsértésén alapul, jelesül az Európai Unió szerveinek azon kötelezettségén, hogy a magánszemélyek számára az uniós jogi aktusokban biztosított jogok megsértésének esetére rendelkezniük kell a hatékony jogorvoslat lehetőségéről. A felperes egyrészt a 684/92/EGK tanácsi rendelettel létrehozott engedélyezési eljárás tiszteletben tartására nem hajlandó tagállamok és fuvarozók elleni szankciók, másrészt az ezen engedélyezési eljárást tiszteletben tartó fuvarozók kárpótlását biztosító rendszer hiányára hivatkozik.

2.

A második jogalap az EUMSZ 94–96. cikk annyiban történő megsértésén alapul, amennyiben a Bizottságnak meg kellett volna győződnie a 684/92/EGK tanácsi rendelet (1) megfelelő alkalmazásáról, hatékonyan felelősségre kellett volna vonnia a rendeletben szereplő engedélyezési eljárás szabályait megsértő fuvarozókat, és meg kellett volna szüntetnie a rendelet alkalmazásából fakadó hátrányos megkülönböztetést. A felperes arra hivatkozik, hogy a Bizottság nem hozta meg a kérdéses rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges intézkedéseket annak ellenére, hogy ő több panaszt is előterjesztett, amelyek bizonyítják, hogy a Bizottságnak ezen intézkedések szükségességéről tudomása volt. Ez az alperes által annak ellenére tanúsított tétlenség, hogy konkrét tudomása volt a felperes számára sérelmes helyzetről, súlyos és nyilvánvaló mulasztásnak minősül, amely az EUMSZ 94–96. cikk kellően súlyos megsértését valósítja meg.


(1)  Az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös szabályairól szóló, 1992. március 16-i 684/92/EGK tanácsi rendelet (HL 1992. L 74., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 306. o.).