25.6.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 186/27


Kanne 28.3.2011 — Transports Schiocchet — Excursions v. neuvosto ja komissio

(Asia T-203/11)

2011/C 186/51

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Transports Schiocchet — Excursions (Beauvillers, Ranska) (edustaja: asianajaja É. Deshoulières)

Vastaajat: Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

velvoittamaan Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission korvaamaan yhteisvastuullisesti SARL Transport Schiocchet — Excursions -yritykselle sille aiheutuneen 8 372 483 euron suuruisen vahingon;

määräämään, että tästä summasta on maksettava laillista korkoa vahingonkorvauskanteen Euroopan komissiolle tiedoksi antamisesta lukien, ja

velvoitettava Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan nojalla

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste: oikeutta saada asia käsiteltyä tuomioistuimessa on loukattu eikä ole noudatettu Euroopan unionin toimielinten velvollisuutta säätää oikeudesta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin tilanteessa, jossa unionin oikeuden mukaisia yksityisille tunnustettuja oikeuksia on loukattu. Kantaja vetoaa yhtäältä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 682/92 mukaista lupamenettelyä noudattamatta jättäville jäsenvaltioille ja liikenteenharjoittajille aiheutuvien seuraamusten puuttumiseen ja toisaalta korvausjärjestelmään tätä lupamenettelyä noudattavien liikenteenharjoittajien hyväksi.

2)

Toinen kanneperuste: SEUT 94–96 artiklaa on rikottu, koska komission olisi pitänyt taata neuvoston asetuksen (ETY) N:o 684/92 (1) asianmukainen soveltaminen, kartoittaa asetuksen mukaisen lupamenettelyn ulkopuolelle jäävät toimijat ja saada asetuksen soveltamisesta johtuva syrjintä loppumaan. Kantaja viittaa siihen, että komissio ei ole suorittanut kyseessä olevan asetuksen täytäntöön panemista koskevia tarvittavia toimenpiteitä huolimatta kantajan tekemistä useista kanteluista, joista komissio on todistetusti ollut tietoinen. Tämä vastaajan toimimatta jättäminen tilanteessa, jossa se on ollut tosiasiallisesti tietoinen kantajalle vahingollisesta tilanteesta, on kantajan mukaan vakava ja ilmeinen laiminlyönti, joka muodostaa SEUT 94–96 artiklan riittävän ilmeisen rikkomisen.


(1)  Yhteisistä säännöistä harjoitettaessa kansainvälistä henkilöliikennettä linja-autoilla 16.3.1992 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 684/92 (EYVL 1992 L 74, s. 1).