25.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 186/27


Žaloba podaná dne 28. března 2011 — Transports Schiocchet — Excursions v. Rada a Komise

(Věc T-203/11)

2011/C 186/51

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Transports Schiocchet — Excursions (Beuvillers, Francie) (zástupce: É. Deshoulières, advokát)

Žalované: Rada Evropské unie a Evropská komise

Návrhové žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

uložil Radě Evropské unie a Evropské komisi, aby společně a nerozdílně nahradily společnosti SARL Transport Schiocchet — Excursions škodu, kterou utrpěla, ve výši 8 372 483 eur,

rozhodl, že takto přiznané částky budou zvýšeny o úroky z prodlení v zákonné sazbě ode dne předběžného oznámení žaloby na náhradu škody Evropské komisi,

uložil Radě Evropské unie a Evropské komisi náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyní, na základě článku 87 jednacího řádu Tribunálu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně dva žalobní důvody.

1)

První žalobní důvod vycházející z porušení práva být vyslechnut před soudem a zejména povinnosti orgánů Evropské unie poučit o možnosti účinného opravného prostředku v případě porušení práv, která právní předpisy Evropské unie přiznávají jednotlivcům. Žalobkyně uvádí zaprvé neexistenci sankcionování členských států a přepravců, kteří se nechtějí podřídit povolovacímu řízení zavedenému nařízením Rady (EHS) č. 684/92, a zadruhé neexistenci režimu odškodňování přepravců, kteří se tomuto povolovacímu řízení podřizují.

2)

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení článků 94 až 96 SFEU, jelikož Komise měla povinnost ověřit řádné uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 684/92 (1), účinně zjistit hospodářské subjekty, které se nepodřídily režimu povolování stanovenému nařízením, a ukončit diskriminaci vyplývající z uplatňování nařízení. Žalobkyně se dovolává toho, že Komise nepřijala potřebná opatření k provedení dotčeného nařízení navzdory několika stížnostem podaným žalobkyní, které prokazují znalost Komise. Tato nečinnost žalované, ačkoli měla skutečnou znalost o situaci poškozující žalobkyni, představuje závažné a zjevné neplnění povinnosti, které vede k dostatečně kvalifikovanému porušení článků 94 až 96 SFEU.


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 ze dne 16. března 1992 o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy (Úř. věst. L 74, s. 1; Zvl. vyd. 06/01, s. 306).