25.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 186/27


Иск, предявен на 28 март 2011 г. — Excursions/Съвет и Комисия

(Дело T-203/11)

2011/C 186/51

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Transports Schiocchet — Excursions (Beuvillers, Франция) (представител: É. Deshoulières, avocat)

Ответници: Съвет на Европейския съюз и Европейска комисия

Искания

Ищецът иска от Общия съд:

да осъди солидарно Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия да заплатят на дружеството с ограничена отговорност Transport Schiocchet — Excursions обезщетение за претърпените от него вреди, които възлизат на 8 372 483 EUR,

да приеме за установено и да постанови, че върху така присъдените суми се начислява лихва в размер на законоустановения лихвен процент, считано от уведомяването на Европейската комисия за предварителното искане за обезщетение за вреди;

да осъди Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия да заплатят направените от ищеца съдебни разноски на основание член 87 от Процедурния правилник на Общия съд.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска си, ищецът излага две правни основания.

1.

Първото правно основание е изведено от нарушаването на правото му да бъде изслушан от съдия и по-специално на задължението на органите на Европейския съюз да предвидят възможност за ефективно средство за защита при нарушаване на признатите от законодателството на Европейския съюз права на частноправните субекти. Ищецът се позовава от една страна, на липсата на санкция по отношение на държавите членки и на превозвачите, които не са склонни да спазват реда за издаване на разрешителни, установен с Регламент (ЕИО) № 684/92 на Съвета и от друга страна, на режима за обезщетяване на превозвачите, които спазват този ред за издаване на разрешителни.

2.

Второто правно основание е изведено от нарушаването на членове 94 —96 ДФЕС доколкото Комисията била длъжна да провери правилното прилагане на Регламент (ЕИО) № 684/92 на Съвета, да предприеме ефективни мерки по отношение на операторите, които не са спазили предвидения в регламента ред за издаване на разрешителни и да преустанови дискриминацията, до която води прилагането на регламента. Ищецът се позовава на обстоятелството, че Комисията не е приела необходимите мерки във връзка с изпълнението на разглеждания регламент въпреки няколкото оплаквания, подадени от ищеца, чрез които се установява, че Комисията е запозната с това. Това бездействие от страна на ответника въпреки, че действително бил запознат с неблагоприятното положение, в което се намирал ищеца, представлявало тежко и явно неизпълнение, водещо до достатъчно сериозно нарушение на членове 94 — 96 ДФЕС.