27.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 80/20


2010 m. sausio 28 d.Højesteret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Viking Gas A/S prieš BP Gas A/S

(Byla C-46/10)

2010/C 80/35

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Højesteret

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Viking Gas A/S

Atsakovė: BP Gas A/S

Prejudiciniai klausimai

1)

Ar 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB (1) valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnis kartu su 7 straipsniu turi būti aiškinami taip, kad įmonė B pažeidžia prekių ženklą, jei ji pildo įmonės A pagamintus dujų balionus, o po to juos parduoda šiomis aplinkybėmis:

1)

Įmonė A parduoda dujas specialios formos, įregistruotos kaip Danijos ir EB išvaizdos prekių ženklas, taip vadinamuose kompozitiniuose balionuose. Įmonė A nėra šių išvaizdos prekių ženklų savininkė, tačiau turi išimtinę licenciją juos naudoti ir turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeidimų Danijoje.

2)

Vartotojas, iš įmonės A platintojų įsigijęs dujomis užpildytą kompozitinį balioną, sumoka ir už balioną, kuris tampa jo nuosavybe.

3)

Įmonė A iš naujo pildo kompozitinius balionus taip: vartotojas vyksta pas įmonės A platintoją ir, sumokėjęs už dujas, savo tuščią kompozitinį balioną pakeičia panašiu įmonės A užpildytu balionu.

4)

Įmonė B verčiasi balionų, taip pat ir kompozitinių balionų, kurie, kaip nurodyta pirmame klausime, saugomi išvaizdos prekių ženklu, pildymo dujomis veikla taip: vartotojas vyksta pas įmonės B platintoją ir, sumokėjus už dujas, jo tuščias kompozitinis balionas gali būti pakeistas į panašų įmonės B užpildytą balioną.

5)

Kai įmonė B užpildo nurodytus kompozitinius balionus dujomis, prie jų pritvirtinamos etiketės, kuriose nurodoma, kad užpildė įmonė B.

2)

Tariant, kad apskritai vartotojai gali susidaryti įspūdį, jog įmonės B ir A yra susijusios, ar tai yra reikšminga aplinkybė norint atsakyti į pirmąjį klausimą?

3)

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą yra neigiamas, ar jis būtų kitoks, jei kompozitiniai balionai, apsaugoti nurodytu išvaizdos prekių ženklu, taip pat žymimi (štampuojami) įregistruotu įmonės A vaizdiniu ir (ar) vardiniu prekių ženklu, kuris matyti ir po to, kai įmonė B priklijuoja savo etiketes?

4)

Jei atsakymas į pirmą arba trečią klausimą yra teigiamas, ar jis būtų kitoks, atsižvelgus į tai, kad daugybę metų įmonė A neprieštaravo ir neprieštarauja, kad kitos įmonės pildytų nurodytu išvaizdos prekių ženklu nesaugomus balionus, tačiau ant kurių pažymėtas įmonės A pavadinimas ir (ar) vaizdinis ženklas?

5)

Jei atsakymas į pirmą ar trečią klausimą yra teigiamas, ar jis keistųsi, jei pats vartotojas vyksta į įmonę B ir:

a)

sumokėjęs už dujas mainais už jo tuščią kompozitinį balioną gauna panašų įmonės B užpildytą balioną, arba

b)

sumokėjus jo pristatytas kompozitinis balionas užpildomas dujomis?


(1)  OL L 40, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių kalba, 17 sk., 1 t., p. 92.