31.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 252/22


Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d’appel de Mons (Belgien) den 25 juni 2013 — Ville de Mons mot KPN Group Belgium SA

(Mål C-346/13)

2013/C 252/35

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d’appel de Mons

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ville de Mons

Motpart: KPN Group Belgium SA

Tolkningsfråga

Utgör artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster [(auktorisationsdirektivet)] (1) hinder för att lokala eller regionala myndigheter, av budgetrelaterade eller andra skäl, avgiftsbelägger ekonomisk verksamhet som drivs av teleoperatörer som inom deras territorium har pyloner, master eller antenner för överföring av mobiltelefoni avsedda att användas i nämnda verksamhet?


(1)  EGT L 108, s. 21.