31.8.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 252/22


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Mons (Belgia) w dniu 25 czerwca 2013 r. — Ville de Mons przeciwko KPN Group Belgium SA

(Sprawa C-346/13)

2013/C 252/35

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour d'appel de Mons

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Ville de Mons

Druga strona postępowania: KPN Group Belgium SA

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 13 dyrektywy 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej ((dyrektywy o zezwoleniach)) (1) zakazuje jednostkom samorządu terytorialnego opodatkowania, ze względów budżetowych lub z innych powodów, działalności gospodarczej operatorów telekomunikacyjnych, których obecność na ich terytorium przejawia się w postaci związanych z prowadzeniem tej działalności słupów, masztów lub anten GSM?


(1)  Dz.U. L 108, s. 21.