26.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 151/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 29 februari 2012 — Staat der Nederlanden mot Eneco Holding NV

(Mål C-106/12)

2012/C 151/27

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Staat der Nederlanden

Motpart: Eneco Holding NV

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 345 FEUF tolkas så, att ”medlemsstaternas egendomsordning” också omfattar det absoluta privatiseringsförbud som är i fråga i det aktuella målet och som föreskrivs i förordningen om andelar i nätansvariga bolag jämförd med artikel 93 i 1998 års ellag och artikel 85 i gaslagen, innebärande att andelar i ett nätansvarigt bolag uteslutande kan överlåtas inom den offentliga kretsen?

2.

Om fråga I besvaras jakande, blir följden av detta att reglerna om den fria rörligheten för kapital inte är tillämpliga på koncernförbudet, eller åtminstone att det inte behöver prövas huruvida koncernförbudet är förenligt med reglerna om den fria rörligheten för kapital?

3.

Är målen att skapa öppenhet på energimarknaden och förhindra konkurrenssnedvridning genom att motverka korssubventionering i vid mening (inklusive strategiskt informationsutbyte), som bland annat ligger bakom lagen om nätdrift, att betrakta som rent ekonomiska intressen eller kan de också betraktas som intressen av icke-ekonomisk art, så att de — i egenskap av tvingande skäl av allmänintresse — under vissa villkor kan motivera en restriktion av den fria rörligheten för kapital?