26.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 151/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 29. februarja 2012 – Staat der Nederlanden proti Eneco Holding NV

(Zadeva C-106/12)

2012/C 151/27

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: Staat der Nederlanden

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Eneco Holding NV

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 345 PDEU razlagati tako, da „lastninskopravna ureditev v državah članicah“ zajema tudi ureditev absolutne prepovedi privatizacije iz obravnavanega primera, kakor je določena v uredbi o lastništvu deležev upravljavcev omrežja v povezavi s členom 93 zakona o električni energiji iz leta 1998 in členom 85 zakona o plinu, na podlagi katere je deleže upravljavca omrežja mogoče prenašati izključno znotraj državne sfere?

2.

Če je odgovor na vprašanje 1 pritrdilen, ali se iz tega lahko sklepa, da se določbe o prostem pretoku kapitala ne uporabljajo za prepoved udeležbe v skupini, oziroma vsaj to, da prepovedi udeležbe v skupini ni treba preizkusiti glede na določbe o prostem pretoku kapitala?

3.

Ali sta cilja, ki jima sledi tudi WON, da se z onemogočanjem navzkrižnega subvencioniranja v širšem smislu (vključno z izmenjavo strateških informacij) doseže preglednost energetskega trga in preprečevanje izkrivljanja konkurence, povsem gospodarska interesa ali pa ju je mogoče šteti tudi za negospodarska interesa v tem smislu, da sta lahko v nekaterih okoliščinah nujna razloga v splošnem interesu, ki upravičujeta omejitev prostega pretoka kapitala?