26.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 151/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 29. februára 2012 — Holandské kráľovstvo/Eneco Holding NV

(Vec C-106/12)

2012/C 151/27

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Holandské kráľovstvo

Odporkyňa: Eneco Holding NV

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 345 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že pod „úpravu vlastníckych vzťahov uplatňovanú v členských štátoch“ patrí aj režim absolútneho zákazu privatizácie v zmysle nariadenia o podieloch prevádzkovateľov sústavy, o ktorý ide v tejto veci, v spojení s článkom 93 Elektriciteitswet 1998 a článkom 85 Gaswet, podľa ktorého sa podiely prevádzkovateľa sústavy môžu prevádzať výlučne v rámci verejnej sféry?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, bude to mať za následok, že sa ustanovenia o voľnom pohybe kapitálu nebudú môcť uplatniť na zákaz skupiny, alebo prinajmenšom, že sa zákaz skupiny nebude môcť posudzovať z hľadiska predpisov o voľnom pohybe kapitálu?

3.

Sú ciele, ktoré sleduje zákon Won (Wet onafhankelijk netbeheer; zákon o nezávislej správe sústavy), a to vytvoriť pomocou zákazu krížového financovania v širokom zmysle (ku ktorému patrí aj výmena strategických informácií) transparentnosť na trhu s energiou a zabrániť narúšaniu hospodárskej súťaže, čisto hospodárskymi záujmami, ale je možné považovať ich aj za záujmy nehospodárskej povahy, ktoré môžu za istých okolností — ako naliehavé dôvody verejného záujmu — predstavovať odôvodnenie obmedzenia voľného pohybu kapitálu?