26.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 151/16


2012 m. vasario 29 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staat der Nederlanden prieš Eneco Holding NV

(Byla C-106/12)

2012/C 151/27

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Staat der Nederlanden

Kita kasacinio proceso šalis: Eneco Holding NV

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar SESV 345 straipsnį reikia aiškinti taip, kad „normai, reglamentuojančiai nuosavybės sistemas valstybėse narėse“, priklauso ir nuostata dėl šioje byloje nagrinėjamo absoliutaus draudimo privatizuoti, kaip jis suprantamas pagal Nutarimą dėl sistemos operatorių akcijų kartu su 1998 m. Elektros įstatymo 93 straipsniu ir Dujų įstatymo 85 straipsniu, pagal kurį sistemos operatoriaus akcijas galima perleisti tik valstybinėje sferoje?

2.

Jeigu į I klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar tai reikštų, kad nuostatos dėl laisvo kapitalo judėjimo netaikomos koncerno draudimui ar bent kad šis draudimas nenagrinėtinas pagal nuostatas dėl laisvo kapitalo judėjimo?

3.

Ar ir Won (Wet onafhankelijk netbeheer) siekiami tikslai sukurti skaidrumą energijos rinkoje ir užkirsti kelią konkurencijos iškraipymams uždraudžiant kryžminį subsidijavimą plačiąja prasme (įskaitant keitimąsi strategine informacija) yra visiškai ekonominio pobūdžio interesai arba ar jie gali būti laikomi ir neekonominio pobūdžio interesais, todėl tam tikromis aplinkybėmis jais kaip privalomaisiais visuomenės intereso pagrindais būtų galima pateisinti laisvo kapitalo judėjimo apribojimą?