26.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 151/16


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 29.2.2012 — Alankomaiden valtio v. Eneco Holding NV

(Asia C-106/12)

2012/C 151/27

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Alankomaiden valtio

Vastapuoli: Eneco Holding NV

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko SEUT 345 artiklaa tulkittava siten, että ”jäsenvaltioiden omistusoikeusjärjestelmät” käsittävät myös järjestelmän, joka koskee tässä asiassa käsiteltävää ehdotonta yksityistämiskieltoa, sellaisena kuin se määritellään verkonhaltijoiden osakkeista tehdyssä päätöksellä, luettuna yhdessä vuoden 1998 sähkölain 93 §:n ja kaasulain 85 §:n kanssa, eli että verkonhaltijan osakkeita voidaan siirtää ainoastaan julkisyhteisöjen piirin sisällä?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, seuraako siitä, ettei pääomien vapaata liikkuvuutta koskevia sääntöjä sovelleta konsernikieltoon tai ainakin ettei konsernikieltoa arvioida pääomien vapaata liikkuvuutta koskevien sääntöjen perusteella?

3)

Onko verkon riippumattomasta hallinnasta annetun lain perustana olevista tavoitteilla, eli energiamarkkinoiden avoimuuden lisäämisellä ja kilpailun vääristymien torjumisella laajasti tulkittavan ristikkäistuen (johon sisältyy myös strateginen tietojen vaihto) torjumisen avulla, ainoastaan taloudellinen merkitys vai voidaanko niistä katsoa olevan myös ei-taloudellinen merkitys siten, että ne voivat tarvittaessa muodostaa yleisen edun mukaisen pakottavan syyn, jolla oikeutetaan pääomien vapaan liikkuvuuden rajoitus?