26.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 151/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 29. veebruaril 2012 — Staat der Nederlanden versus Eneco Holding NV

(Kohtuasi C-106/12)

2012/C 151/27

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Staat der Nederlanden

Vastustaja: Eneco Holding NV

Eelotsuse küsimused

1.

Kas ELTL artiklit 345 tuleb tõlgendada nii, et „omandi õiguslik režiim liikmesriikides” hõlmab ka käesolevas kohtuasjas käsitletavat absoluutse erastamise keelu sätet võrguoperaatori osade määruse tähenduses koostoimes 1998. aasta Elektriciteitswet’i artikliga 93 ja Gaswet’i artikliga 85, mille kohaselt võrguoperaatori osasid saab üle kanda üksnes riiklikus sfääris?

2.

Kas, juhul kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, ei saa selle tulemusena kontsernikeelule kohaldada kapitali vaba liikumise sätteid, vähemalt nii, et kontsernikeeldu ei tule kontrollida kapitali vaba liikumise sätete järgi?

3.

Kas muuhulgas Won’iga (Wet onafhankelijk netbeheer; sõltumatute võrguoperaatorite seadus) järgitavad eesmärgid — saavutada ristsubsideerimise keelamisega laias tähenduses (sealhulgas strateegilise teabe vahetamine) energiaturu läbipaistvus ning takistada konkurentsi moonutamist — on puhtalt majanduslikud huvid või võib neid vaadelda ka mittemajanduslike huvidena selles mõttes, et teatud asjaoludel võivad need endast kujutada kapitali vaba liikumise piiramise õigustust ülekaaluka üldise huvi tõttu?