26.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 151/16


Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 29 февруари 2012 г. — Staat der Nederlanden/Eneco Holding NV

(Дело C-106/12)

2012/C 151/27

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden (Върховен съд на Нидерландия)

Страни в главното производство

Жалбоподател в касационното производство: Staat der Nederlanden

Ответник в касационното производство: Eneco Holding NV

Преюдициални въпроси

1.

Следва ли член 345 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че в понятието „режим на собственост върху имущество в различните държави членки“следва да се включва и уредбата на разглежданата в настоящото дело абсолютна забрана за приватизация, по смисъла на Besluit aandelen nerbeheerder (Декрет относно дяловете в капитала на мрежови оператори) във връзка с член 93 от Electriciteitswet 1998 (Закон за електроенергията от 1998 г.) и член 85 от Gaswet (Закон за газта), според която дялове от капитала на мрежов оператор могат да бъдат прехвърляни изключително само в рамките на публичноправната сфера?

2.

При утвърдителен отговор на първия въпрос, следва ли, че разпоредбите относно свободното движение на капитали не трябва да се прилагат по отношение на забраната за групите от дружества или най-малкото, че не трябва да се проверява съответствието на забраната за групите от дружества с разпоредбите относно свободното движение на капитали?

3.

Представляват ли преследваните с Won [Wet onafhankelijk netbeheer; (Закон за независимото управление на мрежите)] цели за постигане на прозрачност на енергийния пазар и за предотвратяване нарушаването на конкуренцията чрез възпрепятстване на кръстосаното субсидиране в широк смисъл (в това число и обмена на стратегическа информация) чисто икономически интереси или могат да се разглеждат и като интереси, които не са от икономическо естество в смисъл, че при определени обстоятелства те могат да представляват съображения от по-висш обществен интерес, обосноваващи ограничението на свободното движение на капитали?