13.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 238/4


Žaloba podaná 17. mája 2011 — Európska komisia/Talianska republika

(Vec C-236/11)

2011/C 238/06

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: C. Soulay a D. Recchia, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Talianska republika si tým, že uplatňovala osobitnú úpravu vytvorenú pre cestovné kancelárie aj v prípade poskytnutia služby cestovnej kancelárie inej osobe než zákazníkovi, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 306 až 310 smernice Rady 2006/112/ES (1) z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty,

zaviazať Taliansku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia sa domnieva, že spôsob, akým Talianska republika uplatňuje osobitnú úpravu pre cestovné kancelárie, keď sa táto úprava neobmedzuje na služby poskytnuté zákazníkovi, ako stanovuje smernica, ale vzťahuje sa aj na transakcie uskutočňované medzi cestovnými kanceláriami, porušuje ustanovenia právnych predpisov v oblasti DPH.


(1)  Ú. v. EÚ L 347, s. 1.