13.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 238/4


Prasība, kas celta 2011. gada 17. maijā — Eiropas Komisija/Itālijas Republika

(Lieta C-236/11)

2011/C 238/06

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — C. Soulay un D. Recchia)

Atbildētāja: Itālijas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, piemērojot īpašu ceļojumu aģentūrām paredzētu režīmu arī tad, ja ceļojuma pakalpojums tiek pārdots citai personai, nevis ceļotājam, Itālijas Republika nav izpildījusi tai Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK (1) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 306.–310. pantā noteiktos pienākumus;

piespriest Itālijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Komisija uzskata, ka ar to, kā Itālijas Republika ir piemērojusi īpašo režīmu ceļojumu aģentūrām, neattiecinādama šo režīmu vienīgi uz ceļotājiem sniegtajiem pakalpojumiem, kā noteikts direktīvā, bet attiecinot to arī uz darījumiem starp ceļojumu aģentūrām, ir pārkāptas tiesiskā regulējuma PVN jomā normas.


(1)  OV L 347, 1. lpp.