13.8.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 238/4


Kanne 17.5.2011 — Euroopan komissio v. Italian tasavalta

(Asia C-236/11)

2011/C 238/06

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: S. Soulay ja D. Recchia)

Vastaaja: Italian tasavalta

Vaatimukset

toteaa, että Italian tasavalta ei ole noudattanut yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) 306–310 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se soveltaa matkatoimistoja koskevaa erityisjärjestelmää myös silloin, kun matkailupalvelu myydään muulle henkilölle kuin matkustajalle

Italian tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komission mukaan tapa, jolla Italian tasavalta soveltaa matkatoimistoja koskevaa erityisjärjestelmää niin, ettei sen soveltamista ole direktiivissä säädetystä poiketen rajoitettu pelkästään matkustajille suoritettaviin palveluihin, vaan sitä sovelletaan myös matkatoimistojen välisten palveluiden suorittamiseen, rikkoo arvonlisäverosta annettua lainsäädäntöä.


(1)  EUVL L 347, s. 1.