13.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 238/4


17. mail 2011 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

(Kohtuasi C-236/11)

2011/C 238/06

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Itaalia Vabariik (esindajad: C. Soulay ja D. Recchia)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

tuvastada, et kohaldades reisibüroodele ettenähtud käibemaksu erikorda turismiteenuste müümise suhtes isikutele, kes ei ole reisijad, on Itaalia Vabariik rikkunud nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (1), artiklitest 306–310 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon leiab, et Itaalia Vabariigi poolne reisibüroode erikorra kohaldamine — mis ei piirdu reisijatele osutatud teenustega, nagu ette nähtud direktiivis, vaid laieneb ka reisibüroode vahelistele tehingutele — rikub käibemaksualaseid õigusnorme.


(1)  ELT L 347, lk 1.