13.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 238/4


Žaloba podaná dne 17. května 2011 — Evropská komise v. Italská republika

(Věc C-236/11)

2011/C 238/06

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: C. Soulay a D. Recchia, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Italská republika tím, že použila zvláštní režim pro cestovní kanceláře v případě prodeje turistických služeb jiným příjemcům než cestujícím, nesplnila povinnosti, které pro ji vyplývají z článků 306 až 310 směrnice Rady 2006/112/ES (1) ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty;

uložit Italské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise má za to, že způsob, jakým Italská republika použila zvláštní režim pro cestovní kanceláře v rozsahu, v němž se neomezuje na služby poskytované cestujícím, jak uvádí směrnice, ale vztahuje se rovněž na operace uskutečněné jinými cestovními kancelářemi, je v rozporu s právní úpravou v oblasti DPH.


(1)  Úř. věst. L 347, s. 1