13.8.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 238/4


Иск, предявен на 17 май 2011 г. — Европейска комисия/Италианска република

(Дело C-236/11)

2011/C 238/06

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: C. Soulay и D. Recchia)

Ответник: Италианска република

Искания на ищеца

да се установи, че като е прилагала предвидения за туристическите агенти специален режим и в случаите на продажба на туристическата услуга на лица, които не са пътуващи лица, Италианската република не е изпълнила задълженията си по членове 306—310 от Директива 2006/112/ЕО (1) на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност,

да се осъди Италианската република да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Комисията счита, че доколкото Италианската република прилага специалния режим на туристическите агенти не само спрямо услугите, доставени на пътуващи лица, както е предвидено в Директивата, но и спрямо услугите, извършени между туристически агенти, Италианската република нарушава законодателството в областта на ДДС.


(1)  ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.