23.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 344/38


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/2437

(2017. gada 18. decembris)

par Vienotā noregulējuma valdes priekšsēdētāja pilnvaru termiņa atjaunošanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 806/2014 (2014. gada 15. jūlijs), ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (1), un jo īpaši tās 56. panta 6. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) Nr. 806/2014 stājās spēkā 2014. gada 19. augustā.

(2)

2014. gada 19. decembrī Padome saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 6. punktu pieņēma Īstenošanas lēmumu 2014/943/ES (2), ieceļot vienotā noregulējuma valdes pirmo priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un vēl četrus pilna laika locekļus.

(3)

Ievērojot Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 7. punktu, vienotā noregulējuma valdes pirmā priekšsēdētāja, ko iecēla pēc minētās regulas stāšanās spēkā, pilnvaru laiks ir trīs gadi, un to var vienreiz atjaunot uz piecu gadu laikposmu.

(4)

2017. gada 29. novembrī Komisija iesniedza Eiropas Parlamentam priekšlikumu par to, lai no 2017. gada 23. decembra uz pieciem gadiem atjaunotu pilnvaru termiņu Vienotā noregulējuma valdes pirmajai priekšsēdētājai Elke KÖNIG kundzei. Eiropas Parlaments minēto priekšlikumu apstiprināja 2017. gada 12. decembrī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz pieciem gadiem no 2017. gada 23. decembra tiek atjaunots Vienotā noregulējuma valdes priekšsēdētājas Elke KÖNIG kundzes pilnvaru termiņš.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2017. gada 18. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

K. SIMSON


(1)  OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.

(2)  Padomes Īstenošanas lēmums 2014/943/ES (2014. gada 19. decembris) par to, lai ieceltu Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un pārējos pilna laika locekļus (OV L 367, 23.12.2014., 97. lpp.).