29.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 111/42


Uznesenie Všeobecného súdu z 3. februára 2016 – Experience Hendrix/ÚHVT – JH Licence (Jimi Hendrix)

(Vec T-357/14) (1)

(2016/C 111/51)

Jazyk konania: nemčina

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 253, 4.8.2014.