29.3.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 111/42


Postanowienie Sądu z dnia 3 lutego 2016 r. – Experience Hendrix/OHIM – JH Licence (Jimi Hendrix)

(Sprawa T-357/14) (1)

(2016/C 111/51)

Język postępowania: niemiecki

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 253 z 4.8.2014.