29.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 111/42


Üldkohtu 3. veebruari 2016. aasta määrus – Experience Hendrix versus JH Licence (Jimi Hendrix)

(Kohtuasi T-357/14) (1)

(2016/C 111/51)

Kohtumenetluse keel: saksa

Kolmanda koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 253, 4.8.2014.