29.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 111/42


Определение на Общия съд от 3 февруари 2016 г. — Experience Hendrix/СХВП — JH Licence (Jimi Hendrix)

(Дело T-357/14) (1)

(2016/C 111/51)

Език на производството: немски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 253, 4.8.2014 г.