14.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 98/43


Tribunalens dom av den 28 januari 2016 – TVR Automotive mot harmoniseringskontoret – Cardoni (TVR ENGINEERING)

(Mål T-781/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket TVR ENGINEERING - Äldre gemenskapsfigurmärket TVR - Relativt registreringshinder - Känneteckenslikhet föreligger inte - Risk för förväxling föreligger inte - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2016/C 098/56)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Förenade Kungariket) (ombud: advokaterna A. von Mühlendahl och H. Hartwig)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: J. Crespo Carrillo)

Motpart i förfarandet vid överklagandenämnden: Fabio Cardoni (Milano, Italien)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd den 8 september 2014 (ärende R 2532/2013-4) om ett invändningsförfarande mellan TVR Automotive Ltd och Fabio Cardoni.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

TVR Automotive Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 26, 26.1.2015.