14.3.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 98/43


Arrest van het Gerecht van 28 januari 2016 — TVR Automotive/BHIM – Cardoni (TVR ENGINEERING)

(Zaak T-781/14) (1)

([„Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk TVR ENGINEERING - Ouder gemeenschapsbeeldmerk TVR - Relatieve weigeringsgrond - Geen overeenstemmende tekens - Beoordeling van het verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”])

(2016/C 098/56)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: A. von Mühlendahl en H. Hartwig, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: J. Crespo Carrillo, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM: Fabio Cardoni (Milaan, Italië)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 8 september 2014 (zaak R 2532/2013-4) inzake een oppositieprocedure tussen TVR Automotive Ltd en Fabio Cardoni

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

TVR Automotive Ltd wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 26 van 26.1.2015.