14.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 98/43


Üldkohtu 28. jaanuari 2016. aasta otsus – TVR Automotive versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Cardoni (TVR ENGINEERING)

(Kohtuasi T-781/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Kujutismärgi TVR ENGINEERING taotlus - Varasem ühenduse kujutismärk TVR - Suhteline keeldumispõhjus - Tähiste sarnasuse puudumine - Segiajamise tõenäosuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2016/C 098/56)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid A. von Mühlendahl ja H. Hartwig)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: J. Crespo Carrillo)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Fabio Cardoni (Milaano, Itaalia)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 8. septembri 2014. aasta otsuse (asi R 2532/2013-4) peale, mis käsitleb vastulausemenetlust TVR Automotive Ltd ja M. Fabio Cardoni vahel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja TVR Automotive Ltd-lt.


(1)  ELT C 26, 26.1.2015.