14.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 98/43


Решение на Общия съд от 28 януари 2016 г. — TVR Automotive/СХВП — Cardoni (TVR ENGINEERING)

(Дело T-781/14) (1)

((Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността „TVR ENGINEERING“ - По-ранна фигуративна марка на Общността „TVR“ - Относително основание за отказ - Липса на сходство между знаците - Липса на вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009))

(2016/C 098/56)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Обединено кралство) (представители: A. von Mühlendahl и H. Hartwig, адвокати)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: J. Crespo Carrillo)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП: Fabio Cardoni (Милано, Италия)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 8 септември 2014 г. (преписка R 2532/2013-4) относно производство по възражение между TVR Automotive Ltd и г-н Fabio Cardoni

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда TVR Automotive Ltd да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 26, 26.1.2015 г.