6.10.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 262/23


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 68/2011

av den 1 juli 2011

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 55/2011 av den 20 maj 2011 (1).

(2)

Kommissionens förordning (EU) nr 1161/2010 av den 9 december 2010 om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Kommissionens förordning (EU) nr 1162/2010 av den 9 december 2010 om icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Det här beslutet bör inte gälla Liechtenstein.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkter ska införas i kapitel XII efter punkt 54zzzzt (kommissionens förordning (EU) nr 257/2010) i bilaga II till avtalet:

”54zzzzu.

32010 R 1161: Kommissionens förordning (EU) nr 1161/2010 av den 9 december 2010 om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (EUT L 326, 10.12.2010, s. 59)

54zzzzv.

32010 R 1162: Kommissionens förordning (EU) nr 1162/2010 av den 9 december 2010 om icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (EUT L 326, 10.12.2010, s. 61)”.

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EU) nr 1161/2010 och (EU) nr 1162/2010 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 2 juli 2011 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (4).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 juli 2011.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kurt JÄGER

Ordförande


(1)  EUT L 196, 28.7.2011, s. 36.

(2)  EUT L 326, 10.12.2010, s. 59.

(3)  EUT L 326, 10.12.2010, s. 61.

(4)  Inga konstitutionella krav angivna.