6.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 262/23


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 68/2011

z dne 1. julija 2011

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 50/2011 z dne 20. maja 2011 (1).

(2)

Uredbo Komisije (EU) št. 1161/2010 z dne 9. decembra 2010 o zavrnitvi odobritve zdravstvene trditve na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (2), je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Uredbo Komisije (EU) št. 1162/2010 z dne 9. decembra 2010 o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (3), je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Ta sklep se ne uporablja za Lihtenštajn –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 54zzzzt (Uredba Komisije (EU) št. 257/2010) v poglavju XII Priloge II k Sporazumu se dodata naslednji točki:

„54zzzzu.

32010 R 1161: Uredba Komisije (EU) št. 1161/2010 z dne 9. decembra 2010 o zavrnitvi odobritve zdravstvene trditve na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (UL L 326, 10.12.2010, str. 59),

54zzzzv.

32010 R 1162: Uredba Komisije (EU) št. 1162/2010 z dne 9. decembra 2010 o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (UL L 326, 10.12.2010, str. 61).“

Člen 2

Besedili uredb (EU) št. 1161/2010 in (EU) št. 1162/2010 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. julija 2011 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (4).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. julija 2011

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kurt JÄGER


(1)  UL L 196, 28.7.2011, str. 29.

(2)  UL L 326, 10.12.2010, str. 59.

(3)  UL L 326, 10.12.2010, str. 61.

(4)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.