6.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 262/23


DECIZIA NR. 68/2011 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 1 iulie 2011

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa II la acord a fost modificată prin Decizia nr. 50/2011 a Comitetului mixt al SEE din 20 mai 2011 (1).

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1161/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (2) trebuie încorporat în acord.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1162/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (3) trebuie încorporat în acord.

(4)

Prezenta decizie nu se aplică Principatului Liechtenstein,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa II la acord, capitolul XII, după punctul 54zzzzt [Regulamentul (CE) nr. 257/2010 al Comisiei] se adaugă următorul punct:

„54zzzzu.

32010 R 1161: Regulamentul (UE) nr. 1161/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (JO L 326, 10.12.2010, p. 59);

54zzzzu.

32010 R 1162: Regulamentul (CE) nr. 1162/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare și care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (JO L 326, 10.12.2010, p. 61).”

Articolul 2

Textele Regulamentelor (UE) nr. 1161/2010 și (UE) nr. 1162/2010 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 2 iulie 2011, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (4).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 1 iulie 2011.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Kurt JÄGER


(1)  JO L 196, 28.7.2011, p. 29.

(2)  JO L 326, 10.12.2010, p. 59.

(3)  JO L 326, 10.12.2010, p. 61.

(4)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.