6.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/23


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 68/2011

z dnia 1 lipca 2011 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2011 z dnia 20 maja 2011 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 1161/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (2).

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 1162/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (3).

(4)

Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Po pkt 54zzzzt (rozporządzenie Komisji (UE) nr 257/2010) w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia dodaje się punkty w brzmieniu:

„54zzzzu.

32010 R 1161: rozporządzenie Komisji (UE) nr 1161/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz.U. L 326 z 10.12.2010, s. 59),

54zzzzv.

32010 R 1162: rozporządzenie Komisji (UE) nr 1162/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (Dz.U. L 326 z 10.12.2010, s. 61).”.

Artykuł 2

Teksty rozporządzeń (UE) nr 1161/2010 i (UE) nr 1162/2010 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2011 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (4).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lipca 2011 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 196 z 28.7.2011, s. 29.

(2)  Dz.U. L 326 z 10.12.2010, s. 59.

(3)  Dz.U. L 326 z 10.12.2010, s. 61.

(4)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.