6.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 262/23


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 68/2011

2011 m. liepos 1 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas) su pakeitimais, padarytais Europos ekonominės erdvės susitarimą patikslinančiu protokolu, ypač į šio Susitarimo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas 2011 m. gegužės 20 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 50/2011 (1);

(2)

į Susitarimą turi būti įtrauktas 2010 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1161/2010, kuriuo nesutinkama leisti vartoti teiginį apie maisto produktų sveikumą, kuris nėra nei teiginys apie rizikos susirgti mažinimą, nei teiginys apie vaikų vystymąsi ir sveikatą (2);

(3)

į Susitarimą turi būti įtrauktas 2010 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1162/2010, kuriuo nesutinkama leisti vartoti tam tikrus teiginius apie maisto produktų sveikumą, rizikos susirgti mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą (3);

(4)

šis sprendimas netaikomas Lichtenšteinui,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Susitarimo II priedo XII skyriuje po 54zzzzt punkto (Komisijos reglamentas (ES) Nr. 257/2010) įterpiami šie punktai:

„54zzzzu.

32010 R 1161: 2010 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1161/2010, kuriuo nesutinkama leisti vartoti teiginį apie maisto produktų sveikumą, kuris nėra nei teiginys apie rizikos susirgti mažinimą, nei teiginys apie vaikų vystymąsi ir sveikatą (OL L 326, 2010 12 10, p. 59).

54zzzzv.

32010 R 1162: 2010 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1162/2010, kuriuo nesutinkama leisti vartoti tam tikrus teiginius apie maisto produktų sveikumą, rizikos susirgti mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą (OL L 326, 2010 12 10, p. 61).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini reglamentų (ES) Nr. 1161/2010 ir (ES) Nr. 1162/2010 tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2011 m. liepos 2 d., jei EEE jungtiniam komitetui pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (4).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2011 m. liepos 1 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kurt JÄGER


(1)  OL L 196, 2011 7 28, p. 29.

(2)  OL L 326, 2010 12 10, p. 59.

(3)  OL L 326, 2010 12 10, p. 61.

(4)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.