6.10.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 262/23


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 68/2011,

annettu 1 päivänä heinäkuuta 2011,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite II muutettiin 20 päivänä toukokuuta 2011 annetulla ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 50/2011 (1).

(2)

Muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä 9 päivänä joulukuuta 2010 annettu komission asetus (EU) N:o 1161/2010 (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Tiettyjen sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä 9 päivänä joulukuuta 2010 annettu komission asetus (EU) N:o 1162/2010 (3) olisi otettava osaksi sopimusta.

(4)

Tätä päätöstä ei sovelleta Liechtensteiniin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 54zzzzt kohdan (komission asetus (EU) N:o 257/2010) jälkeen kohdat seuraavasti:

”54zzzzu.

32010 R 1161: komission asetus (EU) N:o 1161/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä (EUVL L 326, 10.12.2010, s. 59).

54zzzzv.

32010 R 1162: komission asetus (EU) N:o 1162/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, tiettyjen sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä (EUVL L 326, 10.12.2010, s. 61)”.

2 artikla

Asetusten (EU) N:o 1161/2010 ja (EU) N:o 1162/2010 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 2 päivänä heinäkuuta 2011, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (4).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2011.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kurt JÄGER


(1)  EUVL L 196, 28.7.2011, s. 29.

(2)  EUVL L 326, 10.12.2010, s. 59.

(3)  EUVL L 326, 10.12.2010, s. 61.

(4)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.