6.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 262/23


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 68/2011,

1. juuli 2011,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 20. mai 2011. aasta otsusega nr 50/2011 (1).

(2)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 9. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1161/2010, millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate tervisealaste väidete, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavate väidete esitamist (2).

(3)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 9. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1162/2010, millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavate tervisealaste väidete esitamist (3).

(4)

Käesolevat otsust ei kohaldata Liechtensteini suhtes,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XII peatüki punkti 54zzzzt (komisjoni määrus (EL) nr 257/2010) järele lisatakse järgmised punktid:

„54zzzzu.

32010 R 1161: komisjoni määrus (EL) nr 1161/2010, 9. detsember 2010, millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate tervisealaste väidete, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavate väidete esitamist (ELT L 326, 10.12.2010, lk 59),

54zzzzv.

32010 R 1162: komisjoni määrus (EL) nr 1162/2010, 9. detsember 2010, millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavate tervisealaste väidete esitamist (ELT L 326, 10.12.2010, lk 61).”

Artikkel 2

Määruste (EL) nr 1161/2010 ja (EL) nr 1162/2010 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 2. juulil 2011, tingimusel et EMP Ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (4).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 1. juuli 2011

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 196, 28.7.2011, lk 29.

(2)  ELT L 326, 10.12.2010, lk 59.

(3)  ELT L 326, 10.12.2010, lk 61.

(4)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.