6.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 262/23


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 68/2011

ze dne 1. července 2011,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 50/2011 ze dne 20. května 2011 (1).

(2)

Do Dohody je třeba začlenit nařízení Komise (EU) č. 1161/2010 ze dne 9. prosince 2010 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (2).

(3)

Do Dohody je třeba začlenit nařízení Komise (EU) č. 1162/2010 ze dne 9. prosince 2010 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí (3).

(4)

Toto rozhodnutí se nevztahuje na Lichtenštejnsko,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V kapitole XII přílohy II Dohody se za bod 54zzzzt (nařízení Komise (ES) č. 257/2010) vkládají nové body, které znějí:

„54zzzzu.

32010 R 1161: nařízení Komise (EU) č. 1161/2010 ze dne 9. prosince 2010 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Úř. věst. L 326, 10.12.2010, s. 59),

54zzzzv.

32010 R 1162: nařízení Komise (EU) č. 1162/2010 ze dne 9. prosince 2010 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí (Úř. věst. L 326, 10.12.2010, s. 61).“

Článek 2

Znění nařízení (EU) č. 1161/2010 a (EU) č. 1162/2010 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 2. července 2011 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddílu EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 1. července 2011.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kurt JÄGER


(1)  Úř. věst. L 196, 28.7.2011, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 326, 10.12.2010, s. 59.

(3)  Úř. věst. L 326, 10.12.2010, s. 61.

(4)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.