6.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 262/23


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 68/2011

от 1 юли 2011 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 55/2011 от 20 май 2011 г. (1)

(2)

Регламент (ЕС) № 1161/2010 на Комисията от 9 декември 2010 г. за отхвърляне на здравна претенция за храни, различна от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (2) следва да бъде включен в Споразумението.

(3)

Регламент (ЕС) № 1162/2010 на Комисията от 9 декември 2010 г. за отхвърляне на определени здравни претенции за храни, отнасящи се до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (3) следва да бъде включен в Споразумението.

(4)

Настоящото решение не се прилага за Лихтенщайн,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След точка 54щщщщу (Регламент (ЕС) № 257/2010 на Комисията) в глава XII от приложение II към Споразумението се добавят следните точки:

„54щщщщф.

32010 R 1161: Регламент (ЕС) № 1161/2010 на Комисията от 9 декември 2010 г. за отхвърляне на здравна претенция за храни, различна от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (ОВ L 326, 10.12.2010 г., стр. 59),

54щщщщх.

32010 R 1162: Регламент (ЕС) № 1162/2010 на Комисията от 9 декември 2010 г. за отхвърляне на определени здравни претенции за храни, отнасящи се до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (ОВ L 326, 10.12.2010 г., стр. 61).“

Член 2

Текстовете на регламенти (ЕС) № 1161/2010 и (ЕС) № 1162/2010 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 2 юли 2011 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (4).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1 юли 2011 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Kurt JÄGER


(1)  ОВ L 196, 28.7.2011 г., стр. 36.

(2)  ОВ L 326, 10.12.2010 г., стр. 59.

(3)  ОВ L 326, 10.12.2010 г., стр. 61.

(4)  Без отбелязани конституционни изисквания.