30.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 328/45


Rettens dom af 12. juli 2019 — STIF-IDF mod Kommissionen

(Sag T-738/17) (1)

(Statsstøtte - støtteordning ulovligt gennemført af Frankrig fra 1994 til 2008 - investeringstilskud tildelt af STIF-IDF - afgørelse, hvorved støtteordningen erklæres forenelig med det indre marked - fordel - kompensation for omkostningerne til opfyldelse af forpligtelser til offentlig tjeneste - artikel 107, stk. 1, TEUF - begrundelsespligt)

(2019/C 328/49)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Syndicat Transport Île de France (STIF-IDF) (Paris, Frankrig) (ved advokaterne B. Le Bret og C. Rydzynski)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved L. Armati, C. Georgieva-Kecsmar og T. Maxian Rusche, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål i henhold til artikel 263 TEUF med påstand om delvis annullation af Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1470 af 2. februar 2017 om Frankrigs støtteordninger SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) til fordel for busselskaber i regionen Île-de-France (EUT 2017, L 209, s. 24)

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Syndicat Transport Île de France (STIF-IDF) bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.


(1)  EUT C 22 af 22.1.2018.