24.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 88/1


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

2012/C 88/01

Dátum prijatia rozhodnutia

16.12.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.32603 (11/N)

Členský štát

Taliansko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Misure a sostegno del trasporto combinato e/o trasbordato su ferrovia — c.d. «Ferrobonus»

Právny základ

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 592 del 4 agosto 2010;

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 750 del 4 ottobre 2010;

Decreto dirigenziale n. 3284 del 15 novembre 2010

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Rozvoj odvetvia, ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

 

Ročné plánované výdavky 25,7 mil. EUR

 

Celková výška plánovanej pomoci 25,7 mil. EUR

Intenzita

37 %

Trvanie

2011 – 2012

Sektory hospodárstva

Železnice

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Via Nomentana 2

Viale dell'Arte 16

Via Caraci 36

00161 Roma RM

ITALIA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm